Halil İbrahim TUTAK
Telefon : +90 (312) 212 60 40 / 2010
E-posta : tutak@ankara.edu.tr