İLAN TARİHİ                                                   : 19 EKİM 2015
SON BAŞVURU TARİHİ                                : 02 KASIM  2015 (MESAİ BİTİMİ)
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI TARİHİ      : 19 ARALIK 2015
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI TARİHİ         : 19 ARALIK 2015

12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında ekte (derecesi, adedi, birimi ve görev alanı) ilan edilen  kadrolar için (Şef, Memur, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına) Görevde Yükselme Sınavı,  (Mühendis, Kütüphaneci, Teknisyen, Laborant kadrolarına) ise Unvan Değişikli Sınavıyla atama yapılacaktır.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURUSU HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA:

Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür. İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ve aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamazlar. Yapılacak sınavda 70 ve daha yüksek puan alan personel başarılı sayılacaktır. Gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle (2 Kasım 2015) aranan nitelikler ve başvuru yapılacak kadroya ait genel ve özel şartların birlikte sağlanıyor olması gerekmektedir.

Aranan şartları taşıyan ve taşımayan personel listesi (yapılan başvuruların incelenmesi sonrasında)  Personel Daire Başkanlığının web sayfasında (http://personeldb.ankara.edu.tr)   yayınlanacaktır.

.

Görevde Yükselme Suretiyle Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar:

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) İlan tarihi itibarıyla ilgilinin başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, (Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 22/1/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2014/1158 sayılı kararı ile bu bentte yer alan “en az üç yıl hizmeti bulunmak” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.)

c) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, ilan tarihi itibarıyla en az altı ay atamanın yapılacağı kurumda çalışmış olmak,

ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

Unvan Değişikliği Suretiyle Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvuru yapmak isteyen personel sadece bir kadro için başvuru yapabilecektir.

1-Görevde Yükselme Sınavına Başvuru: 

(Şef, Memur, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına atanabilmek için) Görevde Yükselme Sınavına Katılmak İsteyen Personel; Ek 2’de bulunan “Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu”nu doldurup kapalı zarf içerisinde ve Ek 1’de belirtilen dilekçe ekinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Genel Evrak Şube Müdürlüğüne teslim edecektir.

Şef Kadrosu İlanı ve Özel Şartları

Memur Kadrosu İlanı ve Özel Şartları

Şoför Kadrosu İlanı ve Özel Şartları

Koruma ve Güvenlik Kadrosu İlanı ve Özel Şartları

.

Başvuru Formu ve Dilekçe:

Ek 1- Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Dilekçesi

Ek 2- Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu

.

2-Unvan Değişikliği Sınavına Başvuru:

(Mühendis, Kütüphaneci, Teknisyen, Laborant kadrolarına atanabilmek için)  Unvan Değişikliği Sınavına Katılmak İsteyen Personel: Ek 4’de bulunan “Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu”nu doldurup kapalı zarf içerisinde ve Ek 3’de belirtilen dilekçe ekinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Genel Evrak Şube Müdürlüğüne teslim edecektir. Unvan Değişikliği Sınavına başvuranlar,  ilanda belirtilen öğrenim şartını sağladıklarına dair diploma fotokopisini dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Mühendis  Kadrosu İlanı ve Özel Şartları

Kütüphaneci Kadrosu İlanı ve Özel Şartları

Teknisyen Kadrosu İlanı ve Özel Şartları

Laborant Kadrosu İlanı ve Özel Şartları

.

Başvuru Formu ve Dilekçe:

Ek 3- Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Dilekçesi

Ek 4- Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu

.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVI KONU BAŞLIKLARI İÇİN TIKLAYINIZ.