PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA GÖREV YAPAN PERSONELDEN 696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 127’NCİ MADDESİ İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLENEN GEÇİCİ 23’ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE SÜREKLİ/GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE BAŞVURU YAPANLARIN GEÇİŞİYLE İLGİLİ TESPİT KOMİSYONUNCA 19.02.2018 TARİHİNDE YAYIMLANAN BAŞVURU SONUÇLARINA AİT LİSTELERE YAPILAN İTİRAZLARIN İNCELENMESİ NETİCESİNDE OLUŞTURULAN KESİN LİSTELERİN ARŞİV ARAŞTIRMASI ÖNCESİ SINAV KURULUNA GÖNDERİLMEK ÜZERE İLANI
696 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 127’nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23’üncü madde gereğince, Üniversitemizde sürekli/geçici işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere başvuru yapan çalışanların istenilen şartları taşıyıp taşımadığının tespit edilebilmesi amacıyla “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” gereğince Üniversitemizde oluşturulan Tespit Komisyonu ilgililerin yapmış olduğu itirazları incelemiştir.
Yapılan inceleme sonucunda, Üniversitemizde sürekli/geçici işçi kadrolarında istihdam edilebilmek amacı ile başvuru yapan çalışanlardan, başvurusu kabul edilenler/askıya alınanlar ile başvurusu reddedilenlere ait kesin listeler aşağıda yer almaktadır.
Başvuru sahipleri hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler Tespit Komisyonu tarafından ayrıca değerlendirilecektir.
Doğum (doğum öncesi ve sonrası ücretli veya ücretsiz kanuni izinler dahil) veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar ile askerde bulunması nedeniyle başvurusu askıya alınanların işlem süreçleri göreve başladıkları tarihten itibaren başlayacaktır.
Başvurusu kabul edilenlere uygulanacak sınava ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.
İlgililere İlanen Duyurulur: 01/03/2018
-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER İLE ASKIYA ALINANLARIN KESİN LİSTESİ
-BAŞVURUSU REDDEDİLENLERİN KESİN LİSTESİ